Daniel Vadas

Daniel Vadas

Foto: © Daniel Vadas

Daniel Vadas (*1995) stammt aus Bratislava, studiert Filmtheorie an der Masaryk-Universität in Brno und derzeit in Krakau. Bislang noch ohne eigenen Gedichtband, erschienen seinen Texte unter anderem im Internet, im Literaturteil der Tageszeitung Pravda und in Psí víno, wo er zur Zeit auch als Redakteur mitarbeitet. Er nimmt weder an Literaturwettbewerben teil noch ist er Mitglied eines Dichterkollektivs.

Daniel Vadas (*1995) pochádza z Bratislavy, študuje filmovú teóriu na Masarykovej Univerzite v Brne, a v súčastnosti je na študijnom pobyte v Krakowe. Dosiaľ nedebutoval, básne publikoval na internete, v literárnej prílohe denníka Pravda a v časopise Psí Víno, kde v súčasnosti pôsobí ako redaktor. Nezúčastnil sa žiadnej literárnej súťaže, a nie je členom žiadneho básnického kolektívu.

 

 

 

Mydlo

Umyl som si ruky
ruky si umývam často
môžem si to dovoliť
lebo máme dosť mydla

vždy keď si ruky umyjem
tým mydlom vĺavo
spomeniem si na pradeda
keď si ich umyjem
tým mydľom vpravo
spomeniem si na uja Jura
ešte máme tri ďalšie mydlá
pri nich si spomínam na
prababku, dedovho brata
a psa môjho suseda
my si totiž z príbuzných
varíme mydlo
pri každom umývaní rúk
si na nich spomenieme
a uctíme si ich
nezabudneme na nich nikdy
teda
až pokým
posledné zvyšky mydla nezmiznú vo výlevke

 

Seife

Ich habe mir die Hände gewaschen
ich wasche mir die Hände oft
das kann ich mir erlauben
denn wir haben genug Seife

immer wenn ich mir die Hände wasche
mit dieser Seife links
denke ich an Uropa
wenn ich sie mir wasche
mit dieser Seife rechts
denke ich an Onkel Jura
wir haben noch drei weitere Seifen
bei denen denke ich
an Uroma, Opas Bruder
und den Hund meines Nachbarn
aus den Verwandten nämlich
kochen wir Seife
bei jedem Händewaschen
erinnern wir uns an sie
und ehren sie
wir vergessen sie niemals
also
solange bis
der letzte Seifenrest im Ausguss verschwunden ist

 

 

Emócie

emócie a autenticita
sú primárnymi znakmi mojej tvorby
pôsobením svojích veršov
sa snažím útočiť na čitateľa

chcem aby zažil
psychologické procesy
zahŕňujúce subjektívne zážitky pohody
a nepohody
previazané s fyziologickými zmenami
 ako zmena srdečného rytmu
    zmena rýchlosti dýchania
 motorickými prejavmi akými sú
    mimika alebo gestikulácia

Keď hodnotím tvorbu iných autorov
mojími kritériami sú autenticita a emócie
keď pri percepcii zažívam fyziologické zmeny
napríklad divoko gestikulujem
viem že sa jedná o dobré a silné dielo

okrem emócií a autenticity spoznáme dobré dielo
podľa jeho popularity
keď vidíme tisícky percipientov
ktorí zažívajú subjektívne zážitky pohody a nepohody
a divoko gestikulujú alebo dokonca verbalizujú svoje pocity a myšlienky
vieme že futbalový/hokejový zápas na ktorom sa nachádzame
je dobrým dielom

 

Emotionen

emotionen und authentizität
sind die primären merkmale meines schaffens
durch die wirkung meiner verse
versuche ich den leser anzugreifen

ich möchte dass er
psychologische prozesse durchlebt
darin subjektive erlebnisse des behagens
und unbehagens
verbunden mit physiologischen veränderungen
etwa veränderungen des herzschlags
veränderungen der atemgeschwindigkeit
motorischen erscheinungen
wie mimik oder gestik

Die werke von anderen autoren
bewerte ich aufgrund ihrer authentizität und emotionen
durchlebe ich bei der rezeption physiologische veränderungen
gestikuliere ich zum beispiel wild
dann weiß ich es ist ein gutes und starkes werk

außer an emotionen und authentizität erkennt man ein gutes werk
an seiner popularität
wenn tausende rezipienten
subjektive erfahrungen des behagens und unbehagens erleben
und wild gestikulieren oder gar ihre gefühle und gedanken verbalisieren
wissen wir dass das fußball-/hokey-spiel bei dem wir sind
ein gutes kunstwerk ist

 

 

Súťaž vo výkope hrobov krajín V4

07.10.2014

Na druhom ročníku výstavy
z oblasti pohrebníctva Slovak Funeral 2014
sa rozhodli usporiadatelia
spolu so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb
vyhlásiť
súťaž vo výkope hrobov

Zúčastnia sa štyri dvojčlenné tímy
z krajín V4
s výkopom začnú
hneď po otvorení výstavy

Hodnotiť sa bude
čas výkopu
konečná úprava hrobového miesta
dodržanie určených rozmerov
dodržanie bezpečnosti pri práci
a iné kritéria ktoré majú vplyv
      pri utváraní si názoru pozostalých na profesionalitu
            pracovníkov v pohrebníctve

Zárukou objektivity
je päťčlenná porota
zostavená z odborníkov

Otvárací ceremoniál bude moderovať Ivan „Tuli“ Vojtek

Viac o konferencii i výstave sa dozviete na stránke www.slovak-funeral.sk
redakcia © Slovenské pohrebníctvo

 

Wettbewerb der Visegrád-Länder im Gräberschaufeln

07.10.2014

Beim zweiten Jahrgang der Ausstellung
der Bestattungsdienste Slovak Funeral 2014
entschlossen sich die Organisatoren
gemeinsam mit der Slowakischen Assoziation der Bestattungs- und Kremationsdienste
zur Ausrufung
eines Wettbewerbs im Gräberschaufeln

Teilnehmen werden vier zweiköpfige Teams
der Visegrád-Länder
das Schaufeln beginnt gleich
nach der Ausstellungseröffnung

Bewertet werden
Zeit
Gestaltung der Grabstelle
Beachtung der gegebenen Maße
Einhaltung des Arbeitsschutzes
und andere Kriterien, die eine Rolle spielen
bei der Meinungsbildung der Hinterbliebenen über die Kompetenzen
der Angestellten im Bestattungsbetrieb

Garant für Objektivität
ist eine fünfköpfige Jury
aus Experten

Die Eröffnungszeremonie wird moderiert von Schauspieler und Comedian Ivan „Tuli“ Vojtek

Mehr über Konferenz und Ausstellung auf www.slovak-funeral.sk
redaktion © Slowakische Bestattungsdienste

 

 

 

Texte/texty: Daniel Vadas

Übersetzungen/překlady: Lena Dorn